Motion om innovationsutveckling 

Kungörs kommun, liksom landets övriga kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, förändrad demografi, förändrade krav från omvärlden och kompetensförsörjning. För att klara framtida behov är det viktigt med en tillåtande organisation som välkomnar nya idéer och utveckling av smarta välfärdslösningar. Det kan handla om allt från smartare tjänster, teknik och samverkan för att frigöra resurser för nya behov.

För att Kungsörs kommun ska kunna möta framtidens krav och en allt tuffare ekonomi måste hela organisationen bidra med nya idéer och lösningar på hur vi kan bedriva en resurseffektiv verksamhet med ökad kvalitet. Vår bedömning är att verksamheten som står närmast utförandet också ser vad som kan göras på annat sätt. En viktig framgångsfaktor för innovativa organisationer är en tillåtande miljö där att alla medarbetare ses som möjliga innovatörer. Medarbetares och chefers kunskap och idéer måste därför tas tillvara. Tydligt fokus bör vara på resurser vi redan har och hur vi använder dessa på bästa sätt.

Alliansen vill att Kungsörs kommun främjar innovation och uppmuntrar medarbetare och chefer att bidra med nya lösningar. Vi vill även att det införas ett bonussystem som involverar alla medarbetare i kommunen att utifrån kreativitet och kunskap bidrar till kommunens utveckling. 

Vi föreslår därför att:

  • Kungsörs kommun inför ett bonussystem för att premiera nytänkande och utveckling hos medarbetare och/eller arbetsgrupper som kommer med förslag på möjlig resurseffektivisering och utveckling av verksamheten.  

 För Alliansen Kungsör den 22 november 2016

Moderaterna                                     Centerpartiet                                    Kristdemokraterna

FJÄRVÄRME I VALSKOG

Vi Moderater vill att Kungsörs kommun ska undersöka möjligheten att låta boenden i Valskog få möjlighet att ansluta sig till den fjärrvärmeförbindelse som planeras mellan Arboga och Köping. I Valskog har fastigheterna många olika uppvärmningssystem. Allt från direktverkande elvärme, olja till vedkaminer.
För många är det dags att förnya bostädernas uppvärmning. Fjärrvärme kan vara ett bra och miljövänligt alternativ.I samband med Arbogas och Köpings byggande av fjärrvärme mellan orterna, så bör det finnas goda utsikter för Valskog att ansluta sig. Det bör utredas om det samtidigt kan dras vatten och avlopp till samhället.
Moderaterna i Kungsör föreslår därför att:

  • Undersöka möjligheten för att ansluta Valskog till den blivande fjärrvärmeförbindelsen som kommer att byggas mellan Arboga och Köping.
  • Kommunen får också i uppdrag att undersöka möjligheter för att dra vatten och avlopp samtidigt.
  • Om förutsättningarna är goda, så ska Arboga och Köping kontaktas för anslutning.

Stellan Lund                Hans Carlsson
Oppositionsråd (M)     Ledamot KF (M)

Motion
Lockmora 10 km terrängspår

Lockmora fritidsområde är en trevlig plats i Kungsör. Där finns 1,5 km, 2,5 km och 5 km uppmärkta terrängspår i bra skick. För flertalet år sedan fanns det även ett 10 km spår som utgick från och anslöt till 5 km spåret och vi har under åren hört från många som saknar det. Det går fortfarande att använda spårsträckningen men det är på vissa stället ganska igenvuxet. Vissa platser är sankmark och har tidigare haft enkla träbroar, men de är mest historia. På vissa platser ser man inte längre spårmarkeringarna och det är då svårt att komma rätt. Att den försvann beror på att kommunen inte äger all mark den går på och det uppstod oenighet i samband med skogsavverkning. Nu när det gått en tid är det dags för kommunen att inleda en ödmjuk konversation med markägarna för att sondera om det inte kan vara möjligt att komma överrens om att öppna 10 km spåret igen. Det behöver inte hålla samma klass som de övriga spåren.
Härmed yrkar vi:
-          att Kungsörs kommun inleder en konversation med markägarna där 10 km spåret i Lockmora tidigare gick och sonderar om det är möjligt att komma överrens om ett återöppnande. Då detta spår inte behöver hålla samma standard som de övriga spåren så inleds processen för att öppna det igen om möjlighet uppstår.

Niklas Magnusson

Motion
Miljön runt Stengärdet
Stengärdet erbjuder en väldigt unik och speciell miljö som vi måste värna om och hålla i bra skick både för oss själva och för framtida generationer.
Idag är det skräpigt och dåligt underhållet både vid själva stengärdet och i skogen runt omkring.
Karl Xll sköt sin första björn i detta område och där finns kalla källor och en riktig trollskog där man kan strosa omkring i en fantastisk miljö.
Någon har använt skogen som soptipp och det ligger högar av gammalt skräp på flera ställen.
Parkeringen är skräpig och skyltar är trasiga.
Själva Stengärdet är unikt och måste tas om hand på bästa sätt.
 Vi yrkar på att:
en uppsnyggning av området ska ske, att man tar bort alla skräphögar som ligger i skogen, att skyltar lagas/nya sätts upp och att parkeringen snyggas upp.
Ewa Granudd
 
Motion
Tågstopp i Valskog för passagerartrafik
Valskog är en gammal och välkänd järnvägsknut. I sin blomstringstid var passagerar-genomströmning stor och det fanns det även ett järnvägshotell. Vi vill återupprätta lite av den forna storheten. Om några av de passagerartåg som passerar Valskog kunde göra ett uppehåll för på- och avstigning, skulle det ha stor betydelse för orten. De sists tågstoppen skedde på 1990-talen. Då byggdes även en ny perrong. Valskog är en typisk pendlar-ort och några tågstopp per dag vid strategiska tidpunkter kommer att ge extra potential för bygden. Det är också positivt för miljön genom att bilåkande kommer att minska. Vår avsikt med motionen är att med kommunalt stöd driva frågan vidare.
Moderaterna i Kungsör vill att:
Kommunen använder sitt inflytande och tar kontakt med de beslutshavare som ansvarar för tågtrafiken och på detta sätt få några tåg att stanna i Valskog.
Hans Carlsson och Per Haldin

Motion

Lyfta fram trafikundervisningen i skolan/samhället.

Trafikregler och hur man uppträder i trafiken på ett säkert sätt är livsviktigt. Trafiken och tempot ökar. Regler ändras. Om några år har vi en ny skola i kommunen. Det betyder att många mellanstadie-elever får en längre skolväg och cykelåkningen ökar under de mest trafik-intensivaste tiderna. Det finns också många nyanlända i kommunen. De har ofta en annan trafikkultur. Även om det finns trafik-teman i skolan kan det behövas lite extra.
Moderaterna i Kungsör vill att:
Kommunen/skolan aktualiserar trafikundervisning för att alla får ta del av gällande regler och på så sätt öka trafiksäkerheten.

Stellan Lund                                                                   Hans Carlsson
Oppositionsråd                                                              2:a vice ordf. BUN

Motion 
Skapa ett enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal mellan föräldrar/elev och skolan.
Skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och förutsättningar. (Läroplan för grundskolan Lgr 11)
För att underlätta kontakten och samarbete mellan föräldrar/elev och skolan, vill vi att det upprättas ett samverkansavtal mellan dessa parter. För att studierna kan bedrivas på bästa sätt. Föräldrar/elev och skolans ansvarsfördelning blir tydligare och alla känner sig mer delaktiga. Detta underlättar också kommunikationen. Det är en stor fördel med en enhetlig policy för kommunens samtliga skolor. Det finns lokala dokument i några skolor som kan ligga som grund för arbetet. 
Moderaterna i Kungsör föreslår att BUN:s förvaltning får i uppdrag att ta fram ett förslag enligt följande:
Skapa ett enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal mellan föräldrar/elev och skola för att stärka och underlätta ett samarbete mellan dessa och bidra till en positiv undervisningssituation.

Stellan Lund                                                  Hans Carlsson
Oppositionsråd (M)                                      2:a vice ordf. BUN

MOTION

Gång/cykelväg längs med Kungsgatans södra sida mellan Kungsörs plast och Östra Säbygatan.
Skapa en gång/cykelväg längs Kungsgatan mellan Kungsörs Plast och vägen upp mot (Västra Ekeby)
En väldigt populär promenadrunda är att följa Kungsgatan förbi Ekebyholm och svänga in mot (Västra Ekeby) Malmberga.  Det finns ingen gång/cykelbana hela vägen på södra sidan.
På söndagförmiddagarna ser man lång ström av människor och hundar som promenerar längs Kungsgatan mot Ekebyholm. Ett problem är att efter Kungsörs Plast så finns det ingen gång/cykelbana på den sidan av vägen utan man måste gå över vägen och gå igenom Ekebyholm (en väg som inte röjs på vintern?) för att komma till vägen mot (Västra Ekeby) Malmberga. Detta är det inte så många som gör utan man promenerar på vägkanten. Vägen är ganska hårt trafikerad stundtals så risken för olyckor är uppenbar.
Om man kan förlänga gång/cykelbanan fram till (Västra Ekeby) så ökar säkerheten och människor kan promenera och cykla lugnt och tryggt
Jag föreslår att vi att:
- förlänger gång/cykelbanan på södra sidan av Kungsgatan fram till vägen mot Västra Ekeby
Ewa Granudd

Motion
Trygghet och belysning är två saker som går hand i hand.
Vill man besöka Björskogs kyrka efter mörkrets inbrott får man delvis vandra i mörker.
Det saknas belysning på gång och cykelbanan utmed Arbogavägen. Närmare bestämt mellan Albins husbilar och Barkarövägen.
På Barkarövägen finns belysning fram till kyrkan.
Vi föreslår därför att:
- KKTAB ombedes att utreda och medverkar till att ovannämnda gång/ cykelbana får belysning.

Hans Carlsson

Motion

Omvandla det befintliga Gersillaområdet
Nu när den nya skolan blir färdig om ungefär ett år så kommer frågan om vad vi egentligen ska göra med Gersillaområdet där den tidigare Gersillaskolan fanns att aktualiseras.
Visst finns det planer på att sälja området eller omvandla det till ett område för företagsamhet. Men vi befarar att båda dessa årgärder kan bli problematiska, eventuellt riskfyllda och leda till löpande kostnader framöver. Eftersom området angränsar till ett villaområde så anser vi att det bästa vore att omvandla det till en förlängning av just detta. Då behöver troligtvis några av de befintliga större husen rivas för att de övriga ska kunna smälta in i villaområdet. Några av de befintliga husen borde kunna byggas om till rad-/eller parhus. Om man önskar göra något för trafiksituationen skulle en väg kunna anläggas från Gersillaområdet söder om skogen på åsen upp emot norr om den höga bron över E20.
Vi yrkar att:
- Kungsörs kommun utreder om det är lämpligt att omvandla det befintliga Gersillaområdet till ett boendeområde av villakaraktär.

Niklas Magnusson                                                                   Stellan Lund              

Motion

Vi vill att äldre ska ges möjlighet att bo kvar längre i eget boende.
En utvecklad och effektiv av hemtjänsten är ett steg att bygga upp enheter som gör att brukarna kan erbjudas kontinuitet i besöken från kommunen.
En viktig del är att brukarna känner igen vilka som kommer för att hjälpa till det är också viktigt att man kan få ett namn på den som kommer och hjälper sig.
Vi vill att kommunen utreder möjligheten av att:
- Skapa ett hemtjänstteam i Valskog där man kan ha ett jour system som gör att personalen får kortare resvägar och att snabbhet blir en viktig trygghet.
Stellan Lund
Gruppledare

MOTION
Kungsör har mycket vackra omgivningar som utnyttjas av motionärer av olika slag.
Många utnyttjar den fina gångvägen längs Malmbergavägen som har fått en uppsnyggning som inbjuder till promenader. Vägsträckan är så lång så några bänkar vore tilltalande för oss om vill ta en paus.

Nu har även Gamla Folketspark fått en upprustning vilket gör att man kan vistas i parken något som inte tidigare varit möjligt. För att förhöja det hela skulle det vara bra med sittplatser, bänkar, eller/och bord så parken blir mer utnyttjad.

 Jag yrkar därför att:

Det sätts upp några bänkar längs Malmbergavägens gång och cykelbana.
Det likaså sätts upp bänkar eller bänk med bord i gamla Folketspark.

Maggan Karlsson

Allians MOTIONER                                                                                                                                   

Motion

Förbättra gång-och cykelvägen över bron längs väg 250
Alliansen vill att kommunen tydligt prioriterar ett hållbart resande i kommunen. Kungsörs kommun omgärdas av många bra cykelvägar/leder, men det finns mer att önska och vissa passager behöver ses över. Att gå och cykla är både miljövänligt och hälsosamt och därför ser vi att kommunen ska satsa på att bygga ut gång- och cykelvägnätet. Den gång- och cykelväg som idag finns över bron längs väg 250 till bland annat Kungsudden, Jägaråsen och Kungs Barkarö upplevs många gånger som smal och osäker och har lett till trafikfarliga situationer. Vägen är mycket smal och det saknas möjlighet till en avskillnad för gående och cyklister.
Därför föreslår Alliansen i Kungsör att:
- Att Kungsör kommun i sammarbete med Vägverket skyndsamt medverkar för att förbättrar gång – och cykelvägen över bron längs väg 250.

Centerpartiet                                               Kristdemokraterna                                      Moderaterna
Madelene Ericsson                                     Arne Olsson                                               Stellan Lund                        

Motion

Inrätta ett utegym i Valskog.
Valskog är en ort med många fysiskt aktiva innevånare, Tyvärr är inte förutsättningarna de bästa. Det finns en gymnastiksal, en fotbollsplan och ett elljusspår. Sedan är det inte mycket mer.
Vi har sett hur populärt Kungsörs utegymmet har blivit. Samtidigt har det gett impulser till både planerade och spontana aktiviteter. Vilket är nyttigt både för kropp och själ!
Det är lite komplicerat att använda för Valskogsborna pga. avstånd och kommunikationer. Ett utegym i Valskog kan bli en mötesplats för både ortsbor och nyanlända. Kommunenen har fått pengar till merkostnader och integration för nyanlända. Här kan det bli en mötesplats för både aktiviteter och integration
Nu finns det önskemål både från föreningar och privatpersoner att inrätta ett utegym i Valskog.
Alliansen i Kungsör föreslår följande:
Att kommunen bygg ett utegym i Valskog likt den i Kungsör inom en snar framtid.

Moderaterna                              Centerpartiet                            Kristdemokraterna
Hans Carlsson                           Madelene Eriksson                  Jenny Andersson

 Motion om innovation

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, förändrad demografi med fler äldre, förändrade krav från omvärlden, kompetensförsörjning samt rekrytering av framtidens medarbetare. För att klara framtida behov är det viktigt med en tillåtande organisation som välkomnar nya idéer och utveckling av smarta välfärdslösningar. 

Med anledning av det allt mer kärva ekonomiska läget som råder i kommunen måste samtliga förvaltningar och enheter bidra med nya idéer och lösningar på hur vi kan bedriva en resurseffektiv verksamhet men med förbättrad kvalitet. Vår bedömning är att verksamheter som står närmast utförandet också ser vad som kan göras på annat sätt. Tydligt fokus bör vara på resurser vi redan har och hur vi använder dessa på bästa sätt. En viktig framgångsfaktor för innovativa organisationer är att alla medarbetare ses som möjliga innovatörer. Medarbetares och chefers kunskap och idéer måste därför tas tillvara. 

För att svara upp mot framtida krav ser vi i Alliansen ett behov att stärka innovationskraft och uppmuntra medarbetare och chefer att bidra med nya lösningar. Vi vill även att det införas ett bonussystem som involverar alla medarbetare i kommunen att utifrån kreativitet och kunskap bidrar till kommunens utveckling.   

Vi föreslår därför att:

  • Kungsörs kommun utvecklar en innovationskultur och ett strukturerat arbete med innovationer i den egna organisationen.

  • Kungsörs kommun inför ett bonussystem för att premiera nytänkande och utveckling hos medarbetare eller arbetsgrupper som kommer med genomförbara förslag på möjliga effektiviseringar och utveckling av verksamheten.

 Moderaterna                                                 Centerpartiet                            Kristdemokraterna

 Stellan Lund                                                                             Madelene Ericsson                                          Jenny Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright � 2016. All Rights Reserved.